Get Adobe Flash player

หน้าที่ของแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ มีดังนี้

  1. เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ในศูนย์งานอภิบาล
  2. ฝึกอบรมตามกระบวนการเข้าเป็นคริสตชน

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี