Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

DSC 8388 (Custom)

 ในเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 3 เมษายน 2021 แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ได้จัดงานฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน(เอฟฟาธา และเจิมน้ำมันศีลล้างบาป) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

P1100454 (Custom)DSC 8209 (Custom)

มีผู้เตรียมรับศีลล้างบาปในปี 2021 ที่เข้าร่วมจากวัดต่างๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด 15 วัด จำนวน 154 ท่าน มีบรรดาพ่อแม่อุปถัมภ์ ครูคำสอนอีกจำนวน 161 ท่าน สรุปรวมผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 315 ท่าน

ภายในงาน

- รับฟังบรรยาย หัวข้อต่างๆดังนี้

"บทบาทหน้าที่ของคริสตชน"  โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช

NJP 1198 (Custom)

"บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์ พี่เลี้ยงและครูคำสอน" โดย คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

NJP 1206 (Custom)

- เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธา และเจิมน้ำมันศีลล้างบาปสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

CST03135 (Custom)

 :: ประมวลภาพ งานฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน (เอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป) 2021 ::

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี