Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

mini

     พิธีเอฟฟาธาในปี 2020 นี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส(COVID-19) ทำให้ทางแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไม่สามารถจัดงานในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ได้

     ทางแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ จึงได้จัดทำสื่อเกี่ยวกับพิธีเอฟฟาธา เพื่อให้ผู้เตรียมเป็นคริสตชน พ่อแม่อุปถัมภ์ รวมถึงคริสตชนที่สนใจ ได้เข้าใจถึงที่มา และความหมายของพิธีเอฟฟาธาให้มากขึ้น

  ขอพี่น้องคริสตชนช่วยภาวนาให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงผู้เตรียมเป็นคริสตชนทุกคนที่เตรียมตัวเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนที่พวกเขาจะได้รับในอนาคตในคำภาวนาเสมอ