Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

หน้าที่แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

1) ฝึกอบรมองค์กรคริสตชนฆราวาส เป็นระยะๆ เพื่อส่งเสริมให้รับใช้พระศาสนจักรในงานธรรมทูตตามรูปแบบและกรอบการทำงานขององค์กร อย่างเข้มแข็งและกระตือรือร้น

2) สนับสนุนองค์กรคริสตชนฆราวาสให้เติบโตขยายตัวยิ่งขึ้น