Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

01

ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019 เวลา 08.15 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผ้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต และผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุณวารุณี แสงลิ้มสุวรรณเข้าร่วม ร่วมงานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2019

ซึ่ง คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ โดย ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเ่ว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี สำหรับศาสนาคริสต์ มี 5 องค์การ ประกอบด้วย 1.สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2.สภาคริสตจักรในประเทศไทย 3.สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 4.สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 5. มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย มีจำนวนผู้เข้าร่วมดังนี้ ผู้ประกอบพิธีจำนวน 10 ท่าน ผู้ร่วมพิธีจำนวน 20 ท่าน รวม 30 ท่าน

ภาพ / Varintorn Hema