Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

001

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ทางแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมศาสนสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ปี 2019 (ครั้งสุดท้าย) ในหัวข้อ “การปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชนที่คริสตชนต้องเข้าใจ” โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผู้บรรยาย ณ.ห้องประชุมชั้น 4 อาคารแคทเธอรีน หลังบ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 ท่าน

หลังจากจบการอบรมแล้ว ได้มีการมอบเกียรติบัตรการอบรมศาสนสัมพันธ์ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน แก่ทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย