Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

หน้าที่ของแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ มีดังนี้

  1. สนับสนุนงานศาสนสัมพันธ์และหรือคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ที่ชุมชนวัด องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
  2. จัดงานหรือเข้าร่วมงานเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์หรือคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ทั้งระดับสังฆมณฑล ระดับชาติ และระดับอื่นๆ