Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

01

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกสัมพันธ์ฯ นำเจ้าหน้าที่แผนก ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในคณะ กรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสต- ศาสนจักรสัมพันธ์ ของกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก สภาพระสังฆราชฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (ฝ่ายการศึกษา)