Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

ข้อกำหนดของแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต มีดังนี้

  1. สร้างหรือจัดหาบุคลากร และสิ่งจำเป็นสำหรับดำเนินงานธรรมทูต เช่น ครูสอนคำสอน (ดู AG. 17; Can. 785) หนังสือ สื่ออื่นๆ ยานพาหนะ และศูนย์งานอภิบาล (ดู Can. 779)
  2. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานธรรมทูตด้านต่างๆ (ดู Can. 785.2) เป็นต้นว่า ด้านศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เพื่อให้มีจิตสำนึกแห่งการประกาศข่าวดีอย่างเข้มแข็ง (ดู AG. 16)