PMG BKK เขต 1 จัดกิจกรรมตามโครงการ
ประกาศข่าวดีแก่พี่น้องผู้พิการฯ
ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
ครั้งที่ 4 ของปี 2016

     วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 PMG BKK เขต 1 โดยสมาชิกจากวัดเซนต์หลุยส์ วัดพระมหาไถ่ วัดแม่พระลูกประคำกัลหว่าร์ และอาสนวิหารอัสสัมชัญ พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกจาก PMG BKK เขต 3 วัดแม่พระสกลสงเคราะห์บางบัวทองได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้พิการ และทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการฯ พระประแดง

ตามโครงการประกาศข่าวดีแก่พี่น้องผู้พิการฯ ปี 2016 ซึ่งครั้งนี้เป็นการเยี่ยมเป็นครั้งที่ 4 ของปี 2016 ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ คุณอัศวิน รองประธาน PMG BKK เขต 1 และคุณมโนรัตน์ได้นำสมาชิก PMGให้ได้มีโอกาสเยี่ยมผู้พิการฯ ที่นอนติดเตียง ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามเรือนต่างๆ ของสถานสงเคราะห์ฯ โดยสมาชิก PMG ได้พูดคุยและสวดภาวนาเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาใจให้พี่น้องผู้พิการฯ รวมทั้งได้ทักทายพูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าทีผู้ดูแลด้วย เป็นประกาศความรักความเมตตาของพระเจ้าแก่พี่น้องผู้พิการฯ ขณะเดียวกัน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำงานร่วมกันของสมาชิก PMG BKK เขต 1 และ เขต 3 สมาชิก PMG ที่เข้าร่วมทั้งหมดเองก็ได้สัมผัสความรัก และความเมตตาของพระเจ้าจากพี่น้องผู้พิการฯ ด้วยเช่นกัน
     ในปี 2017 ที่กำลังจะมาถึงนี้ PMG BKK เขต 1 ยังคงจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์ฯ พระประแดงนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเยี่ยมเยียนผู้พิการที่นอนติดเตียง หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้

236130 copy_resize.jpg 61395_resize.jpg 61397_resize.jpg

61398_resize.jpg 61399_resize.jpg 61400_resize.jpg

61401_resize.jpg 61408_resize.jpg