Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม2019

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001117899
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
175
1277
1452
71534
29319
1117899

Your IP: 34.204.173.45
2019-10-21 02:40

nicolas

งานธรรมทูต คุณพ่อบุญเกิด กฤษบำรุง

อ้างอิง 1. พระสมณสาส์น พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่
2. งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร
3. งานศึกษากรณี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
พระศาสนจักรต้องการให้งานธรรมทูตเป็น "การส่งธรรมทูตไปประกาศพระคริสตเจ้า" คือการเป็นองค์พยานด้วยการดำรงชีวิตและการติดต่อกัน มีส่วนร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคม พระศาสนจักรร่วมทุกข์ร่วมสุข รู้ความใฝ่ฝันและปัญหาชีวิตของคนเหล่านี้ ร่วมทุกข์กับเขาเวลาทุรนทุรายใกล้จะตายสำหรับผู้ที่แสวงหาความสงบสุข พระศาสนจักรใคร่สนองตามความต้องการของเขา โดยเชิญให้มาสนทนาสังสรรค์กันอย่างฉันพี่น้อง แล้วนำความสงบสุขและความสว่างจากพระวรสารมาให้แก่เขา การประกาศข่าวดีและการกลับใจผู้ที่มิใช่คริสตชนเชื่อ โดยพระจิตทรงเปิดใจของเขา แล้วสมัครกลับใจมาหาพระคริสตเจ้า และจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยน้ำใสใจจริง และการสอนคำสอนไม่ใช่เป็นการบรรยายข้อสัจธรรมและคำสั่งสอนเท่านั้น แต่เป็นการฝึกอบรมให้ถือชีวิตแบบคริสตชนอย่างครบถ้วน และเป็นการฝึกหัดที่มีคนสอนอย่างดี บรรดาธรรมทูตซึ่งเป็นผู้ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า ต้องก่อตั้งหมู่คณะสัตบุรุษขึ้นในลักษณะที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยเหมาะสมกับกระแสเรียกที่ได้ รับ หมายความว่าสามารถทำหน้าที่ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้ คือหน้าที่พระสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์

     เมื่อประกาศข่าวดีในหมู่ชนชาติคนต่างศาสนา ธรรมทูตต้องมีความมั่นใจเผยเหตุการณ์เร้นลับเรื่องพระคริสตเจ้า โดยคิดว่าเขาทำหน้าที่เป็นทูตของพ ระองค์ ด้วยบารมีของพระองค์ ดังนี้เขากล้าพูดอย่างที่ควรจะพูด และไม่อายเรื่องความอัปยศอดสูแห่งกางเขน เดินตามรอยพระยุคลบาทของพระอาจารย์ซึ่งทรงเป็นผู้อ่อนโยนและพระทัยอ่อนหวาน ธรรมทูตต้องแสดงให้เห็นว่าแอกของพระองค์เป็นของนิ่มนวลและของแบกของพระองค์เป็นของเบา เมื่อธรรมทูตเจริญชีวิตตามพระวรสารอย่างแท้จริง ถือความหนักแน่น ความอดทน ความอ่อนโยนและความรักที่ไม่เแสร้งทำ ธรรมทูตก็เป็นองค์พยานประกาศพระคริสตเจ้า และถ้าจำเป็นก็ประกาศจนถึงกับยอมหลั่งโลหิต

     ธรรมทูตจะต้องเป็นคนที่รักการสวดภาวนา ต้องเร่าร้อนด้วยจิตตารมณ์ความเข้มแข็ง ความรัก และการควบคุมตนเอง ต้องหัดช่วยตนเองโดยไม่พึ่งคนอื่นในทุกๆ โอกาส เพราะมีจิตตารมณ์ของการพลีกรรม ต้องรับสภาพการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าไว้ในตัว ธรรมทูตจะได้รู้ประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคมและขนบธรรมเนียมของชนชาตินั้นๆ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและจะได้เข้าใจระเบียบศีลธรรมคำสอนทางศาสนาและความคิดภายในซึ่ง ชนชาตินั้นๆ มีเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า โลกและมนุษย์ตามประเพณีนิยมอันศักดิ์สิทธิ์ของเขา ธรรมทูตต้องเรียนภาษาจนถึงขั้นใช้การได้อย่างแคล่วคล่องและถูกต้อง การเป็นธรรมทูตนั้นก่อนอื่นจะต้องเป็นจากสิ่งที่เราเป็น ในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร ซึ่งดำเนินชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างลึกซึ้งในความรักก่อนที่จะเป็นจากสิ่งที่เราพูดหรือจากสิ่งที่เราทำ ธรรมทูตได้รับการเรียกร้องให้ "เลิกใส่ใจในตนเอง และกับทุกสิ่งที่เป็นสมบัติของตนมาจนถึงบัดนั้น และบำเพ็ญตนให้เป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน ธรร มทูตได้รับการผลักดันจาก ความกระตือรือร้นที่จะได้วิญญาณมา ซึ่งได้รับแรงดลใจจากความรักของพระคริสต์นั้นเอง ซึ่งกอปรด้วยความเอาใจใส่ ความรักอันนุ่มนวล ความเวทนาสงสาร การต้อนรับ การพร้อมจะรับใช้ ความสนใจในปัญหาของผู้อื่น ความรักของพระเยซูเจ้า ซึมซาบถึงส่วนลึก ธรรมทูตที่แท้จริง คือนักบุญศักดิ์สิทธิ์ ธรรมทูตทุกคนจะเป็นธรรมทูตอย่างถ่องแท้ ก็ต่อเมื่อผูกพันตนที่จะเดินบนเส้นทางแห่งศักดิ์สิทธิภาพ "ศักดิ์สิทธิภาพคือรากฐานสำคัญ และเงื่อนไขซึ่งจะหาสิ่งใดมาแทนมิไ ด้อย่างเด็ดขาดในอันที่จะบรรลุความสำเร็จในพันธกิจการช่วยให้รอดของพระศาสนจักร

 

ธรรมทูตคือบุรุษแห่งบุญลาภ 8 ประการ ก่อนจะส่งอัครสาวกทั้งสิบสองคนออกไปแพร่พระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งสอนพวกเขา โดยชี้ให้เห็นมรรคาแห่งการแพร่ธรรมคือการถือความยากจน ความอ่อนโยน การยอมรับความทุกข์ทรมานและการถูกเบียดเบียน ความปรารถนาในความยุติธรรมและสันติสุขเมตตาธรรม

 

การดำเนินชีวิตงานธรรมฑูตของคุณพ่อนิโคลาส

ในช่วงที่อยู่ในคุกคุณพ่อเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนา และเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเสมอโดยยึดถือพระวรสาร ท่านสอนผู้คนให้รักเพื่อนมนุษย์ของพระเยซูเจ้าอย่างเคร่งครัด คุณพ่อเป็นคนพูดจริงทำจริงเด็ดขาด มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ท่านเป็นผู้เสียสละเพื่อพี่น้องอย่างแท้จริง ท่านไม่มีความโลภ แต่ทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมที่สุด ท่านได้สอนให้มีความอดทน และ ปล่อยให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระ ท่านบอกว่า พวกเราถูกจับเป็นความพอใจของพระ ดังนั้นพวกเราจะต้องอดทน คุณพ่อไม่ห่วงข้าวของ ไม่ห่วงตัวของคุณพ่อเอง เอาอาหารไปแจกสัตบุรุษ คนคุกที่เจ็บป่วย คุณพ่อก็จะไปฟ้งแก้บาป ไปเตือนเขา ล้างบาปให้เขา คุณพ่อเป็นคนโอบอ้อมอารี เข้ากันได้กับทุกคน กินอยู่ง่าย ๆ เหมือนคนทั่วไป

 

     มีชีวิตการภาวนา สวดภาวนาให้วัดทุกวันราว ๆ ตอนเย็น คุณพ่อใช้เวลาส วดนับเป็นชั่งโมง ตอนค่ำคุณพ่อได้เชิญสัตบุรุษ เด็กๆ นักเรียน พ่อบ้าน แม่บ้าน ไปสวดตอนค่ำ สวดเสร็จ คุณพ่อได้สอนคำสอนต่อ ท่านรักเด็กมาก ท่านสอนคำ สอนและแปลคำสอน สัตบุรุษก็รักคุณพ่อและชอบคุณพ่อ ท่านขยันและศรัทธามาก เป็นผู้ที่สวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอคนหนึ่ง และกระตือรือร้นต่อการแพร่ธรรม รำพึงภาวนา สวดทำวัตรทำมิสซา เทศน์สอน และเยี่ยมเยียนไม่แต่เฉพาะพวกคริสตังเท่านั้น แต่ยังไปเยี่ยมเยียนพวกที่ไม่ใช่คริสตังด้วย เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการที่จะทำการแ พร่ธรรมเพื่อพระเป็นเจ้า คุณพ่อเดินทางไปพม่า ไปดูพระศาสนจักรในประเทศพม่านั้น ก็มักจะเปรียบเทียบงานของพระศา สนจักรพม่ากับงานของพระศาสนจักรในเมืองไทยเป็นอย่างไร เป็นคนใจกว้างให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น เป็นต้น ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นคนเมตตากรุณา มีความรู้สึกรักและสงสารผู้อื่น เป็นต้น คนที่มีความยากลำบาก เวลาเดินทางลูกจ้างได้รับจ้างแบกของ คุณพ่อเห็นว่าเขาต้องแบกของหนัก เหนื่อยทั้งวัน เพื่อหวังจะได้ค่าจ้างเพื่อประทังชีวิตเพราะเขาเกิดมาเป็นคนจน คุณพ่อเป็นคนมีใ จสุภาพ ทุกครั้งที่มีเรื่องราวในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติบ างข้อก็มักจะเขียนจดหมายมาปรึกษาพระสังฆราช และก็ปฏิบัติตามนั้น คุณพ่อเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นความสำคัญของการศึกษา ดูแลเอาใจใส่ให้มีโรงเรียนเป็นต้น เตรียมบุคลากรจะมาเป็นครูสอนคำสอนสำหรับเด็กนักเรียน คัดเลือกเด็กวัยรุ่นบางคนเพื่อส่งไปศึกษาเล่าเรียนในชั้นสูงขึ้นจบแล้วจะได้กลับมาเป็นครู คุณพ่อยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นคนที่แม้ว่าถูกกดดัน ถูกกล่าวหาใส่ร้ายต่างๆ แม้คุณพ่อจ ะรู้สึกน้อยเนื้ อต่ำใจก็ตาม ในที่สุด คุณพ่อก็ให้อภัย จะคิดและพูดเสมอว่าอุปสรรคที่ไหนก็มีทั้งสิ้น ขอให้เป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า และพระเป็นเจ้านั้นได้รับเกียติมงคล คุณพ่อได้ไปสอนคำสอนตามบ้านและเป็นพระสงฆ์ที่ใจร้อนรนและยอมเสียสละตนเองเพื่อการประกาศพระวรสาร สามารถเทศน์หรือสอนคำสอนตลอดวันโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เอาใจใส่งานอภิบาลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมิสซาหรือการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของบรรดาคริสตชน

 

     ตลอดเวลาที่อยู่ในคุก คุณพ่อได้รับความยากลำบากมากห้องขังสกปรกคับแคบ ไม่มีอากาศถ่ายเท อยู่กันอย่างแออัดแต่คุณพ่อก็ไม่เคยบ่นถึงความลำบาก ท่านมีความอดทนและคอยให้กำลังใจพวกที่ถูกจับด้วยกันนอกจากนี้ท่านยังได้สอนคำสอนให้กับนักโทษทั้งที่เป็นคริสตัง และที่เป็นคนต่างศาสนาเมื่อมีคนมาเยี่ยมและนำอาหารมาให้ ก็แบ่งปันให้กับนักโทษคนอื่นๆ ด้วยความเมตตา และคุณพ่อได้บอกกับบุคคลที่อยู่รอบข้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระที่ทำให้เกิดขึ้น

เราซึ่งเป็นคริสตชนควรปฏิบัติตามแบบอย่างชีวิตธรรมทูตของคุณพ่อนิโคลาส ด้วยการยึดหลัก

 

     คุณธรรมแห่งความรัก ความเชื่อ และความไว้วางใจในพระอย่างแรงกล้า สิ่งเหล่านี้คือพลังในความเชื่อมั่นสำหรับคุณพ่อนิโคลาสในการยอมรับความเป็นมรณสักขีตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างองค์พระคริสตเจ้าและประกาศพระวรสารให้กับคริสตชนทั่วไป และสำหรับคนต่างศาสนาด้วยใจร้อนรน ท่านได้ให้แบบอย่างของ การภาวนา คริสตชนเราไม่ควรที่จะละเว้นการสวดภาวนา เพราะในชีวิตของเราอาจจะเจอกับอุปสรรคและปัญหาความยากลำบากเหมือนกับคุณพ่อนิโคลาส ซึ่งท่านอาศัยการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ท่านมีความอดทน และทำให้ท่านสู้ทนต่อความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย และถ้าคริสตชนเรามีความเชื่อในพระอย่างคุณพ่อนิโคลาสก็จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตนิรันดร

 

     คุณพ่อนิโคลาสได้ช่วยสอนคำสอนแก่สามเณรซาเลเซียน และสอนภาษาไทยแก่บรรดาพระสงฆ์ซาเลเซียน ขนบธรร มเนียมประเพณี และการปกครอง ได้เรียนภาษาจีนด้วยความก้าวหน้ามาก รวมทั้งยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ได้ตั้งกลุ่มคริสตังใหม่ที่เชียงใหม่ และเริ่มไปตั้งสำนักที่พิษณุโลก และรวบรวมคริสตังชาวจีน ที่ลำปางคุณพ่อพยายามตามหาแกะที่หลงทางจำนวนหนึ่งกลับเข้าคอก งานหลักของคุณพ่อได้แก่ การสอนคำสอน และการตามหาลูกแกะที่หลงทาง ท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของคริสตังและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถนำคริสตังกลับมาเข้าวั ดและให้ลูกหลานได้เรียนคำสอน คุณพ่อได้ปรับปรุงตัวดีขึ้น เป็นคนมีน้ำใจ มีความศรัทธา เอาจริงเอาจังในการทำงานโดยไม่ย่อท้อ และรู้จักทำตนให้เป็นที่พอใจ และเป็นคนค่อนข้างมักน้อย

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 201 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์