เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK)

ประจำปี 2016

     วันที่ 18-19-20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ จัดโครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK) ประจำปี 2016 ณ บ้านทิพวรรณ อ.หัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์

     นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ , คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมในการเข้าเงียบฯ ครั้งนี้ และมีสมาชิกผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครฯ ประกาศข่าวดีฯ (PMG BKK) ปี 1-8 จำนวน 22 คน คริสตชน ที่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ 1 คน ด้วยพระวาจา การรำพึงและแบ่งปันในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
1. กระแสเรียกสู่การเข้าเงียบ
- พระเจ้าทรงเรียกอับราม (ปฐก. 12:1-8)
- พุ่มไม้ลุกเป็นไฟ (อพย. 3:1-15)
- พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร (มธ. 4:1-11)
- พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก (ลก 5:1-11)
2. จงอธิษฐานภาวนา
- เถาองุ่นแท้ (ยน. 15:1-8)
- การอธิษฐานภาวนา (มธ. 6:5-6)
- อุปมาเรื่องผู้หว่าน (ลก. 8:4-8)
- คำภาวนาที่ได้ผล (มธ. 7:7-11)
- บทภาวนาของพระเยซูเจ้า (ลก. 11:1-4)
3. จงกลับใจเถิด
- เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทำดีแล้ว (ลก. 15:11-32)
- ศักเคียส (ลก. 19:1-10)
- เซาโลกลับใจ (กจ. 9:1-19)
- หญิงคนบาป (ลก 7:36-50)
4. ศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า
- เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า (มาระโก 8:34-38)
- ศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องอุทิศตนโดยไม่มีเงื่อนไข (มธ. 8:18-22)
- อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี (ลก. 10:29-37)
- พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ในแคว้นกาลิลี (มธ. 28:16-20)

ประมวลภาพ

PMG_2016retreat_001_resize.JPG PMG_2016retreat_002_resize.JPG PMG_2016retreat_003_resize.JPG

PMG_2016retreat_012_resize.JPG PMG_2016retreat_018_resize.JPG PMG_2016retreat_019_resize.JPG

PMG_2016retreat_021_resize.JPG PMG_2016retreat_022_resize.JPG PMG_2016retreat_023_resize.JPG

PMG_2016retreat_039_resize.JPG PMG_2016retreat_044_resize.JPG PMG_2016retreat_045_resize.JPG

PMG_2016retreat_046_resize.JPG PMG_2016retreat_047_resize.JPG PMG_2016retreat_048_resize.JPG

PMG_2016retreat_054_resize.JPG PMG_2016retreat_059_resize.JPG PMG_2016retreat_064_resize.JPG

PMG_2016retreat_068_resize.JPG PMG_2016retreat_072_resize.JPG PMG_2016retreat_074_resize.JPG

PMG_2016retreat_078_resize.JPG PMG_2016retreat_083_resize.JPG PMG_2016retreat_087_resize.JPG

PMG_2016retreat_088_resize.JPG PMG_2016retreat_092_resize.JPG PMG_2016retreat_095_resize.JPG

PMG_2016retreat_096_resize.JPG PMG_2016retreat_099_resize.JPG PMG_2016retreat_111_resize.JPG

PMG_2016retreat_112_resize.JPG PMG_2016retreat_115_resize.JPG PMG_2016retreat_122_resize.JPG

PMG_2016retreat_130_resize.JPG PMG_2016retreat_131_resize.JPG PMG_2016retreat_136_resize.JPG

PMG_2016retreat_140_resize.JPG PMG_2016retreat_145_resize.JPG PMG_2016retreat_147_resize.JPG

PMG_2016retreat_148_resize.JPG PMG_2016retreat_149_resize.JPG PMG_2016retreat_150_resize.JPG

PMG_2016retreat_151_resize.JPG PMG_2016retreat_154_resize.JPG PMG_2016retreat_155_resize.JPG

PMG_2016retreat_156_resize.JPG PMG_2016retreat_158_resize.JPG PMG_2016retreat_160_resize.JPG

PMG_2016retreat_162_resize.JPG PMG_2016retreat_164_resize.JPG PMG_2016retreat_168_resize.JPG

PMG_2016retreat_174_resize.JPG PMG_2016retreat_178_resize.JPG PMG_2016retreat_180_resize.JPG

PMG_2016retreat_182_resize.JPG PMG_2016retreat_183_resize.JPG PMG_2016retreat_186_resize.JPG

PMG_2016retreat_187_resize.JPG PMG_2016retreat_194_resize.JPG PMG_2016retreat_195_resize.JPG

PMG_2016retreat_198_resize.JPG PMG_2016retreat_199_resize.JPG PMG_2016retreat_202_resize.JPG

PMG_2016retreat_208_resize.JPG PMG_2016retreat_211_resize.JPG PMG_2016retreat_215_resize.JPG

PMG_2016retreat_216_resize.JPG PMG_2016retreat_221_resize.JPG PMG_2016retreat_224_resize.JPG

PMG_2016retreat_227_resize.JPG PMG_2016retreat_231_resize.JPG PMG_2016retreat_233_resize.JPG

PMG_2016retreat_236_resize.JPG PMG_2016retreat_239_resize.JPG PMG_2016retreat_257_resize.JPG

PMG_2016retreat_264_resize.JPG PMG_2016retreat_267_resize.JPG PMG_2016retreat_269_resize.JPG

PMG_2016retreat_271_resize.JPG PMG_2016retreat_272_resize.JPG PMG_2016retreat_273_resize.JPG

PMG_2016retreat_274_resize.JPG PMG_2016retreat_276_resize.JPG PMG_2016retreat_277_resize.JPG

PMG_2016retreat_278_resize.JPG PMG_2016retreat_279_resize.JPG PMG_2016retreat_283_resize.JPG

PMG_2016retreat_285_resize.JPG PMG_2016retreat_286_resize.JPG PMG_2016retreat_293_resize.JPG

PMG_2016retreat_295_resize.JPG PMG_2016retreat_296_resize.JPG PMG_2016retreat_297_resize.JPG

PMG_2016retreat_301_resize.JPG PMG_2016retreat_302_resize.JPG PMG_2016retreat_303_resize.JPG

PMG_2016retreat_304_resize.JPG PMG_2016retreat_308_resize.JPG PMG_2016retreat_309_resize.JPG

PMG_2016retreat_310_resize.JPG PMG_2016retreat_311_resize.JPG PMG_2016retreat_312_resize.JPG

PMG_2016retreat_315_resize.JPG PMG_2016retreat_316_resize.JPG PMG_2016retreat_336_resize.JPG

PMG_2016retreat_338_resize.JPG PMG_2016retreat_341_resize.JPG PMG_2016retreat_351_resize.JPG

PMG_2016retreat_365_resize.JPG PMG_2016retreat_366_resize.JPG PMG_2016retreat_368_resize.JPG

PMG_2016retreat_385_resize.JPG PMG_2016retreat_391_resize.JPG PMG_2016retreat_397_resize.JPG

PMG_2016retreat_403_resize.JPG PMG_2016retreat_411_resize.JPG PMG_2016retreat_413_resize.JPG

PMG_2016retreat_415_resize.JPG PMG_2016retreat_416_resize.JPG PMG_2016retreat_417_resize.JPG

PMG_2016retreat_419_resize.JPG PMG_2016retreat_420_resize.JPG PMG_2016retreat_422_resize.JPG

PMG_2016retreat_425_resize.JPG PMG_2016retreat_429_resize.JPG PMG_2016retreat_433_resize.JPG

PMG_2016retreat_434_resize.JPG PMG_2016retreat_435_resize.JPG PMG_2016retreat_436_resize.JPG

PMG_2016retreat_437_resize.JPG PMG_2016retreat_438_resize.JPG PMG_2016retreat_439_resize.JPG

PMG_2016retreat_440_resize.JPG PMG_2016retreat_441_resize.JPG PMG_2016retreat_445_resize.JPG

PMG_2016retreat_447_resize.JPG PMG_2016retreat_450_resize.JPG PMG_2016retreat_452_resize.JPG

PMG_2016retreat_457_resize.JPG PMG_2016retreat_460_resize.JPG PMG_2016retreat_462_resize.JPG

PMG_2016retreat_467_resize.JPG PMG_2016retreat_469_resize.JPG PMG_2016retreat_472_resize.JPG

PMG_2016retreat_477_resize.JPG PMG_2016retreat_483_resize.JPG PMG_2016retreat_484_resize.JPG

PMG_2016retreat_486_resize.JPG PMG_2016retreat_489_resize.JPG PMG_2016retreat_490_resize.JPG

PMG_2016retreat_491_resize.JPG PMG_2016retreat_493_resize.JPG PMG_2016retreat_494_resize.JPG

PMG_2016retreat_495_resize.JPG PMG_2016retreat_500_resize.JPG PMG_2016retreat_501_resize.JPG

PMG_2016retreat_503_resize.JPG PMG_2016retreat_504_resize.JPG PMG_2016retreat_507_resize.JPG

PMG_2016retreat_509_resize.JPG PMG_2016retreat_521_resize.JPG PMG_2016retreat_524_resize.JPG

PMG_2016retreat_527_resize.JPG PMG_2016retreat_535_resize.JPG PMG_2016retreat_538_resize.JPG

PMG_2016retreat_540_resize.JPG PMG_2016retreat_544_resize.JPG PMG_2016retreat_546_resize.JPG

PMG_2016retreat_549_resize.JPG PMG_2016retreat_551_resize.JPG PMG_2016retreat_555_resize.JPG

PMG_2016retreat_560_resize.JPG PMG_2016retreat_561_resize.JPG PMG_2016retreat_563_resize.JPG

PMG_2016retreat_566_resize.JPG PMG_2016retreat_568_resize.JPG PMG_2016retreat_569_resize.JPG

PMG_2016retreat_580_resize.JPG PMG_2016retreat_587_resize.JPG PMG_2016retreat_590_resize.JPG

PMG_2016retreat_591_resize.JPG PMG_2016retreat_592_resize.JPG PMG_2016retreat_593_resize.JPG

PMG_2016retreat_594_resize.JPG PMG_2016retreat_595_resize.JPG PMG_2016retreat_597_resize.JPG

PMG_2016retreat_598_resize.JPG PMG_2016retreat_599_resize.JPG PMG_2016retreat_603_resize.JPG

PMG_2016retreat_605_resize.JPG PMG_2016retreat_607_resize.JPG