ฉลองวันแพร่ธรรมสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดงานวันแพร่ธรรมสากล ปี 2016 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรักในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อให้ผู้ประกาศข่าวดี บรรดาคณะนักบวช องค์กรคริสตชนต่าง ๆ และคริสตชนผู้สนใจมากมายร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนา การบริจาคซึ่งรวบรวมส่งสันตะสำนักกรุงโรมเพื่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล

    เริ่มต้นด้วย พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งเป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์หมายถึงการเปิดทางให้ผู้มีความเชื่อทุกคนได้เดินผ่านประตูเพื่อรับพระหรรษทานผ่านทางศีลอภัยบาป
     พิธีร่วมจิตใจอธิษฐานภาวนาวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย
     สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันแพร่ธรรมสากล มีพิธีปฏิญาณตนและรับไม้กางเขนแก่พระสงฆ์-นักบวชที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 8(PRMP) จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น พระสงฆ์ 2 องค์ สังฆานุกร 3 ท่าน ซิสเตอร์ 13 ท่าน บราเดอร์ 2 ท่าน และพิธีการมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัดโดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (PMG BKK) มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 14 คน
     หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการบรรยายพิเศษ เรื่องประวัติ “สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)” โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ต่อด้วย “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยคุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
     และช่วงบ่าย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกฆราวาส ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเสวนาหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

IMG_4106_resize.JPG IMG_4134_resize.JPG IMG_4210_resize.JPG

IMG_4245_resize.JPG IMG_4253_resize.JPG IMG_4271_resize.JPG

IMG_4409_resize.JPG IMG_4441_resize.JPG IMG_4504_resize.JPG

IMG_5582_resize.JPG IMG_5583_resize.JPG IMG_5601_resize.JPG

IMG_5605_resize.JPG IMG_5606_resize.JPG IMG_5618_resize.JPG

IMG_5661_resize.JPG IMG_5725_resize.JPG IMG_5728_resize.JPG

IMG_5742_resize.JPG IMG_5758_resize.JPG IMG_5770_resize.JPG

IMG_5790_resize.JPG IMG_5791_resize.JPG IMG_5792_resize.JPG

IMG_5795_resize.JPG IMG_5796 - Copy_resize.JPG IMG_5804 - Copy_resize.JPG

IMG_5816_resize.JPG IMG_5817_resize.JPG IMG_5823_resize.JPG

IMG_5826_resize.JPG IMG_5838_resize.JPG IMG_5848_resize.JPG

IMG_5854_resize.JPG IMG_5865_resize.JPG IMG_5872_resize.JPG

IMG_5909_resize.JPG IMG_5938_resize.JPG IMG_5987_resize.JPG

IMG_6013_resize.JPG IMG_6036_resize.JPG IMG_6038_resize.JPG

IMG_6068_resize.JPG IMG_6100_resize.JPG IMG_6101_resize.JPG

IMG_6102_resize.JPG IMG_6107_resize.JPG IMG_6108_resize.JPG

IMG_6110_resize.JPG IMG_6119_resize.JPG IMG_6120_resize.JPG

IMG_6122_resize.JPG IMG_6130_resize.JPG _MG_4517_resize.JPG

รูปโดย : คุณวิรุณ ก๊กเครือ