001

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล และฉลองศาสนนามให้กับคุณพ่อและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทุกท่าน โดยมีคุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวกยารฝ่ายงานธรรมทูต คุณพ่อสเทเฟน วุฒิไกร ชินทร์นลัย คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์ และคุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก วารุณี แสงลิ้มสุวรรณ, อันนา สุพรรณี บุญยะรัตน์, เทเรซา พฤกษา กิจเจริญ, ยอแซฟ อภิวัฒน์ เขียวแก้ว, มารีอา รินรดา ศรีนวลจำปา, ดอมินิก ซาวีโอ จักรายุทธ เอี่ยมละออ และเจ้าหน้าที่อีกท่านที่กำลังศึกษาต่อ มารีอา ลอเรนซ์ ฉมามาศ รอดชมภู

     ท้ายพิธีผู้แทนเจ้าหน้าที่กล่าวสุนทรพจน์แด่คุณพ่อพร้อมมอบมาลัยกรและของที่ระลึกโอกาสนี้ ได้เชิญคุณพ่อทั้งสามกล่าวให้โอวาทอีกครั้ง และคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรได้ให้เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อย พร้อมกันนี้ได้คุณพ่อได้แจกของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านโอกาสกาสฉลองศาสนามนี้และถ่ายพร้อมร่วมกันและรับประทานอาหารกลางวัน

001.JPG 002.JPG 003.JPG

004.JPG 005.JPG 006.JPG

007.JPG 008.JPG 009.JPG

010.JPG 011.JPG 012.JPG

013.JPG 014.JPG 015.JPG

016.JPG 017.JPG 018.JPG

019.JPG 020.JPG 021.JPG

022.JPG 023.JPG 024.JPG

025.JPG 026.JPG 027.JPG

028.JPG 029.JPG 030.JPG

031.JPG 032.JPG 033.JPG

034.JPG 035.JPG 036.JPG

037.JPG 038.JPG 039.JPG

040.JPG 041.JPG 042.JPG

043.JPG 044.JPG 045.JPG

046.JPG 047.JPG 048.JPG

049.JPG 050.JPG 051.JPG

052.JPG 053.JPG 054.JPG

055.JPG 056.JPG 057.JPG

058.JPG 059.JPG 060.JPG