01

เทศกาลปัสกา และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ "คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3"

สร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน เทศกาลปัสกา และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3” หัวข้อ : พวกเขาแสดงน้ำใจต่อเราเป็นพิเศษ (เทียบกิจการอัครสาวก 28:2) ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง) วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020 และในปีนี้คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ ประเภทที่ 1 ผู้รับใช้พระคริสตเจ้าด้วยความซื่อสัตย์และเสียสละ : ต้นแบบเผยหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์สั่งสอนสัตบุรุษให้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลายของความเชื่อ

 

01.jpg 010.jpg 011.jpg

012.jpg 013.jpg 014.jpg

015.jpg 016.jpg 017.jpg

018.jpg 019.jpg 02.jpg

020.jpg 021.jpg 022.jpg

023.jpg 024.jpg 025.jpg

026.jpg 027.jpg 028.jpg

029.jpg 03.jpg 030.jpg

031.jpg 033.jpg 04.jpg

05.jpg 06.jpg 07.jpg

08.jpg 09.jpg