Get Adobe Flash player

02

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019 แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายฯจัดอบรมความรู้พื้นฐาน 6 หัวข้อวันเสาร์ สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรก หัวข้อ ความเชื่อและคำสอนพระศาสนจักร..เพื่อศาสนสัมพันธ์ โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ณ ห้องประชุมชั้น 4 บ้านแคทเธิรีน อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และสำหรับครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เรื่องคริสตศาสจักรสัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร วิทยากร ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน หัวข้อ 350ปี มิสซังสยาม...เส้นทางศาสนสัมพันธ์ โดยคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน หัวข้อ ศาสนสัมพันธ์กับงานแพร่ธรรม โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม หัวข้อศาสนสัมพันธ์ในครอบครัว โดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ และครั้งสุดท้ายวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม หัวข้อ การปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชน...ที่คริสตชนต้องเข้าใจ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 163 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์