0000

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ครั้งที่ 2/2020
เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฏาคม ค.ศ.2020 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณฉมามาศ รอดชมภู เจ้าหน้าที่แผนกประสานสัมพันธ์และหน่วยงานเคลื่อนที่ฯ และคุณรินรดา ศรีนวลจำปา เจ้าหน้าที่แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ พร้อมด้วย พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี และบรรดาคุณพ่อผู้อำนวยการ PMS ของแต่ละสังฆมณฑล ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน ได้มาประชุมปรึกษาหารือกันถึงสิ่งที่จะทำร่วมกันและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กันและกัน ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ท่าน

     ในโอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สภาพระสังฆราช ได้กล่าวแสดงความยินดีโอกาสที่สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้แต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลไตรรงค์ มุลตรี ให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society - PMS) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2025
     และได้กล่าวขอบคุณ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ อดีตผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทยและเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตในสภาพระสังฆราช (ปี 2009 - 2020) ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา ประสานงาน ดูแลงานแพร่ธรรมในประเทศไทยให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีด้วย
เราได้รับข้อคิดจากสารวันแพร่ธรรมในปีนี้ที่ว่า..
     แม้ปีนี้ที่เต็มไปด้วยการเผชิญกับความทุกข์ยากและความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่การเดินทางธรรมทูตทั่วทั้งพระศาสนจักรยังคงเดินหน้าต่อไป แม้เราจะพบวิกฤติของไวรัสโควิด-19 ในแสงสว่างแห่งพระวาจาที่พบในเรื่องกระแสเรียกของประกาศกอิสยาห์ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) นี่คือการตอบสนองที่มีความใหม่อยู่เสมอต่อคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “เราจะส่งใคร” (อสย. 6: 8) การเชื้อเชิญจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าท้าทายทั้งพระศาสนจักรและมนุษยชาติทั้งมวลท่ามกลางวิกฤตปัจจุบันของโลก
     “ในพันธกิจ ‘พระศาสนจักรที่กำลังก้าวออกไป’ ไม่ใช่โครงการ ไม่ใช่ความประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามของอำเภอใจ แต่เป็นพระคริสตเจ้าผู้ทรงทำให้พระศาสนจักรออกจากตนเอง ในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี ท่านมีการขับเคลื่อนเพราะพระจิตทรงผลักดันท่านและโอบอุ้มท่าน
(สารวันแพร่ธรรม2020 พระสันตะปาปาฟรังซิส)

0000.jpg 0001.jpg 0002.jpg

0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg

0006.jpg 0007.jpg 0008.jpg

0009.jpg 0010.jpg 0011.jpg

0012.jpg 0013.jpg 0014.jpg

0015.jpg 0016.jpg 0017.jpg

0018.jpg 0019.jpg 0020.jpg

0021.jpg 0022.jpg 0023.jpg

0024.jpg 0025.jpg 0026.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg